Regulamin usług

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług z wykorzystaniem serwisu internetowego przez MoyaDiet Honorata Mruk Mazurkiewicz, ul. Juliana Tuwima 5, 73-200 Choszczno, NIP: 5941596387, działającego pod adresem internetowym: https://moyadiet.pl

§ 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

 1. Definicje: 

 • Właściciel Serwisu/AdministratorMoyaDiet Honorata Mruk Mazurkiewicz, ul. Juliana Tuwima 5, 73-200 Choszczno, NIP: 5941596387;

 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela serwisu, umożliwiający zapisanie się na wizytę oraz dokonania zakupów w sklepie internetowym zamieszczony pod adresem moyadiet.pl;

 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela serwisu;

 • KonsumentUżytkownik będący osobą fizyczną zawierającą, za pośrednictwem Serwisu, z Właścicielem umowę, która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

 • Kalendarz – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Użytkownikowi umówienie się na wizytę do Poradni dietetycznej;

 • Jadłospis indywidualny – jadłospis przygotowywany i dostosowany do potrzeb Użytkownika, w oparciu o informacje dostarczone przez Użytkownika.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela serwisu, polegają, w szczególności, na umożliwieniu:

 • zapisania się przez Użytkowników na wizytę stacjonarną lub poradę, przeprowadzoną w trybie online za pośrednictwem kalendarza dostępnego na stronie serwisu, 

 • zakupu pakietów usług dietetycznych za pośrednictwem dostępnej na stronie Serwisu funkcjonalności, 

 • zakupu innych materiałów dostępnych w Serwisie, w tym przede wszystkim materiałów w formie elektronicznej.

 § 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 ZASADY OGÓLNE

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami;

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora;

 1. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 

 • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych, 

 • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,

 • posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 

 1. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie: w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku załączników (w tym w szczególności plików tekstowych) – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju (w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg);

 1. Zakres usług świadczonych przez Administratora nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania niezbędnego do korzystania z dostępnych w Serwisie Usług;

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Administratorem a Użytkownikiem; 

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie; 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od: kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych mu przez Właściciela w ramach świadczonych przez siebie Usług.

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH MOYADIET

 1. Poradnia MoyaDiet zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wypracowane rozwiązania były dostosowane do możliwości Użytkownika, jednakże nie bierzemy odpowiedzialności za brak efektów współpracy jeśli między innymi: pacjent nie stosuje się do diety i zaleceń, odmawia współpracy oraz nie stawia się na wizytach kontrolnych (dot. zarówno konsultacji stacjonarnych, jak i online), zataja informacje dotyczące stanu zdrowia oraz stosowania diety itp.;

 1. Poradnia MoyaDiet nie ponosi odpowiedzialności za możliwe skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania jadłospisu, zaleceń i suplementacji przygotowanej przez dietetyka;

 1. Użytkownik jest świadomy, że niestosowanie się przez niego w całości, lub wybiórcze stosowanie się, do uzyskanych zaleceń może skutkować negatywnym wpływem na stan zdrowia;

 1. Konsultacja dokonana przez Dietetyka nie zastępuje badania lekarskiego;

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych materiałów wyłącznie na użytek własny, bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej;

 1. Użytkownik nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Moyadiet lub osoby upoważnionej;

 1. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną z tytułu naruszenia praw autorskich. W takim przypadku Właściciel może naliczyć karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych za każde naruszenie. Właściciel może dochodzić roszczeń również na zasadach ogólnych w kwocie przewyższającej wysokość kary umownej.

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG ORAZ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1. WARUNKI I ZASADY UMAWIANIA SIĘ NA WIZYTY

Ogólne

 

 1. Użytkownik może umówić się drogą online na wizytę w poradni MoyaDiet w następujący sposób:

 • po wybraniu opcji: „Oferta” dostępnej w menu na stronie głównej, a następnie w sekcji „Pakiety” lub „Pozostałe usługi” należy:

 • wybrać dostępną opcję oferowanego przez MoyaDiet jednego z dostępnych pakietów lub opcję jednorazowej wizyty,

 • w przypadku możliwości dokonaniu wyboru – opcja dostępna w zależności od wybranego rodzaju usługi – wybrać osobę, z której usługi Użytkownik chce skorzystać, a następnie;

 • ustalić datę i godzinę wizyty oraz jej rodzaj oraz, jeśli wybrana opcja przewiduje również termin wizyty kontrolnej,

 • skorzystać z kodu rabatowego, jeśli Użytkownik taki posiada,

 • wypełnić formularz zawierający dane osobowe oraz teleadresowe. W tym miejscu Użytkownik może również zaznaczyć, iż chce otrzymać fakturę VAT,

 • zaakceptować obowiązujący regulamin oraz dokonać płatności przy pomocy serwisu PAYU.

 1. Potwierdzenie rezerwacji wizyty zostanie przesłane Użytkownikowi w formie wiadomości e-mail, na podany przez Użytkownika adres.

 1. W przypadku wyboru opcji wystawienia faktury VAT, zostanie ona dostarczona na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

Odwoływanie wizyt

 1. Odwołanie umówionej przez Użytkownika wizyty możliwe jest najpóźniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość ustalenia nowego terminu,

 1. W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż na 3 dni przed zaplanowanym terminem lub jeżeli Użytkownik nie stawi się na umówiony termin, uiszczona opłata za wizytę przepada w całości – dotyczy opcji jednorazowej konsultacji lub wizyty w celu dokonania pomiaru składu ciała,

 1. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji pakietu, w przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż na 3 dni przed zaplanowanym terminem lub jeżeli Użytkownik nie stawi się na umówiony termin, przepadkowi ulega opłata ryczałtowa w wysokości 50% wartości zakupionego pakietu,

 1. W przypadku odwołania wizyty z przyczyn leżących po stronie poradni MoyaDiet, Użytkownik ma prawo do umówienia wizyty w innym terminie lub odwołania wizyty i zwrotu uiszczonej opłaty w całości,

 1. W przypadku odwołania wizyty z przyczyn leżących po stronie poradni MoyaDiet w terminie krótszym niż na 3 dni przed zaplanowanym terminem wizyty, Użytkownik otrzymuje jednorazowy imienny rabat w wysokości 5% na dowolną kolejną usługę (nie dotyczy bonów podarunkowych),

 1. W przypadku wykupienia pakietu, Użytkownik ma 10 dni na jego rozpoczęcie,

 2. Użytkownik przed konsultacją, zobowiązany jest dostarczyć materiały tj.: ankiety żywieniowej, badań laboratoryjnych i ewentualnych badan obrazowych, nie później niż na 1 dzień przed zaplanowanym terminem wizyty.

B. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, dostępnego w Serwisie składania zamówień na materiały dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych materiałów Użytkownikowi, uiszczania przez Użytkownika ceny sprzedaży materiałów, uprawnienia Użytkownika do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na materiały niezbędny jest:

 

 1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera; 

 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); 

 

 1. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem; 

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym, w szczególności, rozsyłanie spamu itp.; 

 

 1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na poszczególne elementy asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji; 

 

 1. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z wyjątkiem okresu, w którym prowadzone są prace serwisowe; 

 

 1. Użytkownik po dokonaniu wyboru produktów do koszyka, zobowiązany jest:

 • wypełnić formularz, podając swoje dane oraz dane teleadresowe,

 • wybrać formę i dokonać płatności;

 1. Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży materiałów, będących przedmiotem zamówienia.Po złożeniu zamówienia, Właściciel Serwisu przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Właściciela Serwisu o przyjęciu oferty; 

 1. W przypadku braku w asortymencie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Użytkownik niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany, jednocześnie będzie miał możliwość anulowania zamówienia; 

 2. Ceny materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach (PLN) oraz w kwocie brutto;

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany. 

 

(Jadłospis indywidualny) 

 

 1.  W przypadku zakupu Jadłospisu indywidualnego, jadłospis ten wykonywany jest przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje, i która jest odpowiedzialna za jakość wykonanej usługi. 

 1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówionej usługi ustalone zostanie, na podstawie przekazanych przez Użytkownika informacji, istnienie lub brak przeciwwskazań do stosowania diety.

 1. W przypadku stwierdzenia przeciwskazań do stosowania diety, Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, jak również o braku możliwości sporządzenia Jadłospisu indywidualnego. Zwrot zapłaconej ceny następuje w terminie 7 dni, w taki sam sposób, w jaki Użytkownik dokonał płatności.

 1. Osoba sporządzająca Jadłospis indywidualny przygotowuje jadłospis w oparciu o wypełnioną przez Użytkownika ankietę, lecz nie jest związana innymi wytycznymi Użytkownika. Jadłospis indywidualny dostosowany jest do potrzeb i wymogów konkretnego Użytkownika, dlatego zabronione jest jego wykorzystywanie przez inne osoby, bez uprzedniej konsultacji z właściwym specjalistą.

 1. Użytkownik nie ma prawa przekazywania stworzonego dla jego potrzeb Jadłospisu indywidualnego innym osobom. 

 1. Procedura przygotowania Jadłospisu indywidualnego przebiega w ten sposób, iż Użytkownik w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia otrzymuje wstępne zalecenia, a następnie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia, gotowy plan żywieniowy zgodny z zamówieniem.

§ 5. RĘKOJMIA

 

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia wady (dalej: Zgłoszenie) w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu materiałów dostępnych w Serwisie lub wykonania usługi; 

 1. Właściciel serwisu niezwłocznie, o ile przepisy nie stanowią inaczej w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, ustosunkuje się do Zgłoszenia i powiadomi Użytkownika o sposobie dalszego postępowania; 

 1. Brak odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni poczytuje się za jej uznanie; 

 1. W celu nadania biegu procedurze zgłoszenia wady, Użytkownik obowiązany jest dostarczyć zgłoszenie:

 • Listownie na adres: 71-047 Szczecin, ul. Ku Słońcu 63/6 71-047 Szczecin,

 • Drogą elektroniczną na adres: poradnia@moyadiet.pl.

podając przynajmniej następujące informacje:

 • imię i nazwisko,

 • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia), przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

 • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu Zgłoszenia.

 1. Odpowiedź na zgłoszenie wady zostanie przesłane na adres Użytkownika w formie, w jakiej dokonano zgłoszenia, chyba że Użytkownik w zgłoszeniu wybierze inną formę.

 

 

§ 6. PRAWO I PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument (w tym także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy sprzedaży materiałów zakupionych w Sklepie internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, o ile niniejszy regulamin i powszechnie obowiązując przepisy nie stanowią inaczej. 

 

 1. Odstąpienie od umowy, o jakim mowa powyżej, odbywa się poprzez poinformowanie o tym fakcie Właściciela Serwisu w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail). W tym celu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. 

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel serwisu zwróci Konsumentowi poniesione koszty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki Użytkownik dokonał płatności. 

 1. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupu materiałów oferowanych przez Właściciela Serwisu nie przysługuje w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, jeżeli ich przedmiotem było:

 • zamówienie Jadłospisu indywidualnego, w przypadku, gdy umowa została wykonana w pełni – art. 38 pkt 1 ustawy prawa konsumenta (świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy),

 • zamówienie innych materiałów cyfrowych dostępnych w Sklepie internetowym – art. 38 pkt 13 ustawy prawa konsumenta (o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy).

 

§ 7. POSTANOWIEINA KOŃCOWE 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.

 1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

 1. Ewentualne spory, powstałe między Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą a Właścicielem, rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 1. Ewentualne spory, powstałe między Użytkownikiem będącym Konsumentem a Właścicielem ,rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według przepisów ogólnych.

 1. Klient będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 • Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

 • Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

 • Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2022 r.  

Polub nas na Facebooku Śledź nasz Instagram